Výroční schůzka Okrsek Kryry

Výroční schůzka Okrsek Kryry

23.2. 2018 v 18hod se konala výroční schůze Okrsku Kryry na hasičárně v Kryrech. Za SDH Lubenec zastupovali starosta Bohumil Peterka a Jitka Holá. Dostavili se zástupci SDH Kryry, SDH Vroutek, SDH Nepomyšl, SDH Očihov a SDH Petrohrad. Na programu bylo sjednocení termínů soutěží a akcí SDH v okrsku Kryry. Letos nás čekají 3 výročí sborů v Kryrech, Vroutku a Krásném Dvoře. Mezi další velké akce bude patřit Okresní kolo hry Plamen 2017/2018 v Lubenci 25-27.5.2018 a 17.6.2018 2.kolo Stimaxu také v Lubenci.

Na programu bylo připomenutí zaplacení poplatků za rok 2018, vystavení nových průkazek a komentář k dotacím. Starosta okrsku Karel Spurný připomenul, že náš okrsek patří mezi ty aktivnější v našem okrese, ale i kraji.

Účastníci shlédli prezentaci vznikajícího družstva MH v Nepomyšli - prezentováno Petrem Strunzem a také video ze 145.výročí založení sboru SDH Lubenec.Mladí hasiči roztleskali 13. hasičský bál v Lubenci

Jako každý rok, Valentýnský víkend patří v Lubenci hasičům. Letos již po třinácté se konal hasičský bál pořádaný místním SDH. O úvodní program bálu se postarali mladí hasiči z Lubence. Vystoupení dětí ve věku od 3 do 15let si získalo publikum téměř vyprodaného kulturního domu v Lubenci. Práce vedoucích Terezy Vopatové a Jaroslava Doležala znovu nadchla. Hosté si zatancovali na tóny kapely JIH Band. V programu bálu nechybělo vystoupení tanenčího páru Kateřina Jurášková a Jan Zeman z Jablonce nad Nisou. Ochutnávka 5 latinských tanců stála za to. Tancovalo se, dámská volenka se prodala a bohatá tombola našla své nové majitele. I když někomu číslo "13" nepřeje, u 13.hasičského bálu to bylo naopak. Ples patřil k nejpovedenějším v historii. Tým SDH Lubenec pracoval znovu perfektně a určitě se máme na co těšit v příštím roce.

Petr Strunz, jednatel SDH LubenecVýroční schůze SDH Lubenec 2018

Výroční schůze SDH Lubenec 2018

SDH Lubenec hodnotil svou celoroční práci…

Dne 20.1. 2018 se konala valná hromada členů SDH Lubenec společně s hosty: Ing. Plk. Pavlem Antošem, ředitelem územního odboru HZS Žatec, starostou okresního a krajského sdružení OSH ČMS Jiřím Hencem, npr.Ing. Jiřím Hovorkou, velitelem HZS Podbořany, starostou obce Lubenec Jiřím Chaloupeckým a starostou obce Blatno Václavem Benešem.

Členové SDH Lubenec zajistili v letošním roce jako JPO II celkem 51 výjezdů, z toho 18 krát vyjeli k automobilové nehodě, 13 krát k požárům a 12 krát poskytovali technickou pomoc. Sportovní družstva mužů i žen soutěžilav požárním sportu především ve Vladařské lize, kde se lubenecké ženy umístily celkově na 4. místě a muži o bod na 2.místě, jsou však vlastníky rekordu soutěže, který získali nejlepším časem požárního útoku v Chyši.

Z kulturních akcí byly jako nejzdařilejší hodnoceny květnové oslavy 145. výročí založení SDH Lubenec, které si na VH připomněli díky videu z této akce. Mezi další úspěšné aktivity patřil XII. hasičský bál s vlastním předtančeníma akce mladých hasičů – okresní kolo hry Plamen, účast na soutěžích STIMAX, branný den pro děti a spolupráce s partnerskou SDH Gornsdorf.

Na VH byla vyzdvižena výborná práce Bc. Terezy Vopatové a Mgr. J. Doležala s mladými hasiči, kteří se aktivně zapojili do hry Plamen, kdy z 12-ti družstev získali krásné 6. místo. V červnu 2017 vyhrál Stanislav Zatloukal krajské kolo hry Plamen a postoupil na Mistrovství ČR do Zlína, kde reprezentoval celý Ústecký kraj a skončil v první desítce. V říjnu se pak v Lubenci konalo Zahájení nového ročníku hry Plamen, zde mladší družstvo vybojovalo 6. místo a starší družstvo 4. místo. Úspěšná v kategorii jednotlivců byla na 3. místě Simona Zatloukalová a v soutěžích STIMAX se velmi dobrými výsledky ukázal Philip Strunz a Stanislav Zatloukal. Naši mladí hasiči plnili odznaky odbornosti a zúčastnili se soutěže PO očima dětí, kdy Sára Vyskočilová a Václav Dalibor vybojovali krásná 3. místa ve svých kategoriích.

Členům výjezdové jednotky bude v brzké době předáno hydraulické vyprošťovací zařízení LUCAS, které naši hasiči získali sdružením příspěvků z Nadace Agrofer, obce Lubenec, obce Blatno a obce Tis u Blatna. Z fondu Ústeckého kraje získali letos 4 ks přetlakových dýchacích přístrojů Dräger, které nahradily stávající dýchací přístroje Saturn.

Za aktivní a rozmanitou činnost sboru nechybělo poděkování od obou starostů i ostatních hostů. Starosta okresního a krajského sdružení OSH ČMS Jiří Henc u příležitosti jubilejních členství v SDH Lubenec předal čestná uznání a medaile za příkladnou práci Bc. Tereze Vopatové, Mgr. Jasroslavu Doležalovi, Karlu Hamouzovi, MUDr. Daně Šaškové, veliteli SDH Lubenec Václavu Hadačovi, Rudolfu Tlustému, Davidovi Hadačovi, za 50 let u SDH Josefu Janouškovcovi st. a dárkový balíček panu Václavu Bendovi, který převzal ocenění za dlouholeté členství při loňských oslavách 145. výročí SDH Lubenec.

Ve svém usnesení přijali členové SDH nové úkoly a závazky pro letošní rok. Bude třeba znovu dovybavit členy výjezdové jednotky, připravit vozidla na technickou prohlídku a ve spolupráci s obcí zajistit instalaci odsávacího zařízení v garáži hasičské zbrojnice a opravu její podlahy. K prioritám bude i nadále patřit práce s mladými hasiči, ve spolupráci s OSH ČMS uspořádat okresní hry Plamen v Lubenci dne 27.-28.5. 2018. Nejbližší kulturní akcí bude 17.2. 2018 již XIII. hasičský bál s hodnotnou tombolou, na který již nyní srdečně zveme všechny své příznivce.

MUDr. Dana Šašková, kronikář SDH Lubenec

PLÁN PRÁCE SDH Lubenec na rok 2018

Více informací / Zpět

1. ČINNOST VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

 • Výjezdy k požárům, dopravním haváriím, zátopám a jiným přírodním katastrofám ve spolupráci s Krajským Operačním a Informačním Střediskem (KOPIS) ÚK a Obcí Lubenec
 • Zajištění požárního dozoru na akcích obce
 • Účast na pravidelných školení velitelů a strojníků SDH
 • Vedení záznamů o výjezdech a školení
 • Zajištění pravidelná školení členů výjezdové jednotky
 • Udržování veškerých technických prostředků a výjezdové techniky v perfektním stavu
 • Příprava vozidel na technickou prohlídku
 • Zajištění pravidelných lékařských prohlídek členů výjezdové jednotky
 • Dodržovat osobní zodpovědnost za svěřené ochranné pomůcky a oděv

Zodpovídá: velitel jednotky V.Hadač

2. ČINNOST SPORTOVNÍHO DRUŽSTVA

 • Fyzická příprava sportovních družstev – pravidelné nácviky požárního útoku, kondiční cvičení a štafetové běhy
 • Účast obou družstev v 7. ročníku „Vladařské ligy“
 • Zajištění Noční soutěže nad Lubencem 2.6. 2018
 • Zajištění krajské soutěže dětí a mládeže Stimax Cup 17.6. 2018
 • Účast na postupových soutěžích požárního sportu
 • Údržba sportovních překážek

Zodpovídá: V.Hadač, K.Daliborová

3. PRÁCE S MLÁDEŽÍ

 • Dodržovat program výcviku mladých hasičů
 • Pokračovat ve výcviku družstva mladých hasičů – teoretická příprava, nácvik jednoduchých hasičských úkonů a soutěží
 • Spoluúčast na akcích pořádaných obcí, ZŠ nebo MŠ pro děti – MDD apod.
 • Uspořádání 5. ročníku Branného dne pro děti a rodiče
 • Účast na výtvarné soutěži PO očima dětí
 • Pomoc při realizaci soutěže Mladý záchranář a při zajištění branného dne pro ZŠ (červen)
 • Zajistit ve spolupráci s OSH ČMS pořádání okresní hry Plamen v Lubenci ve dnech 25.- 27. května 2018

Zodpovídá: T.Vopatová, J.Doležal, V.Hadač

4. SPOLEČENSKÁ ČINNOST

 • Zajištění 13. Hasičského plesu 17.2. 2018
 • Propagace činnosti SDH Lubenec pro veřejnost – aktuální informace na vývěsce, webu a v obecním a regionálním tisku
 • Uctění památky sv. Floriána
 • Příprava vatry a požárního dohledu při akcích Obce Lubenec – pochod okolím Lubence při oslavách osvobození republiky, Hallovenu apod.
 • Pokračování spolupráce s hasiči Gornsdorfu ve smyslu pravidel Partnerské smlouvy
 • Uspořádání 18. ročníku soutěže v požárním sportu O pohár starosty Obce Lubenec v rámci Vavřinecké poutě v srpnu 2018
 • Silvestrovské přátelské posezení členů SDH Lubenec
 • Prezentace autoveterána ZIL na oslavách okolních sborů

Zodpovídá: J.Holá, B.Peterka, V.Hadač, D.Šašková, P.Strunz

5. VNITROSVAZOVÁ ČINNOST

 • Účast zástupců SDH při životních výročí či smutečním rozloučení členů SDH
 • Vedení kroniky, archivace fotodokumentace, aktualizace webových stránek
 • Vytvoření kandidátky SDH do komunálních voleb
 • Průběžná údržba budovy a místností hasičárny
 • Zajišťování administrativy SDH (zápisy z jednání výboru, výběr členských příspěvků, vedení účetnictví SDH apod.)
 • Aktivní účast členů SDH na odvodnění svahu nad hasičárnou (žlab), vymalování společenských místností hasičárny
 • Realizovat ve spolupráci s obcí instalaci odsávacího zařízení v garáži hasičárny, opravu podlahy v garážích a instalaci nových shrnovacích vrat

Zodpovídá: výbor SDH

V Lubenci 20.1.2018VEDENÍ SDH LUBENEC 2018

Více informací / Zpět

STAROSTA SDH: Bohumil PETERKA
MÍSTOSTAROSTA a JEDNATEL SDH: Bc. Petr STRUNZ
POKLADNÍK: Jitka HOLÁ
VELITEL SDH: Václav HADAČ
PREVENTISTA a práce s mládeží: Mgr.Jaroslav Doležal
KRONIKÁŘ SDH: MUDr. Dana ŠAŠKOVÁ
PŘEDSEDA reviz. komise: Rudolf TLUSTÝ
ČLEN VÝBORU - sport ženy: Kamila DALIBOROVÁ
ČLEN VÝBORU - sport muži: Milan DURČANSKÝ


ORGANIZAČNÍ ŘÁD SDH LUBENEC

PROVOZNÍ ŘÁD HASIČSKÉ ZBROJNICE S KLUBOVNOU V LUBENCIPozvánka na Valnou hromadu SDH Lubenec

konanou dne 20.1.2018 od 10 hodin v hasičské klubovně

Program:

Během jednání bude proveden výběr členských příspěvků, kontrola průkazek a podáváno drobné občerstvení.
Srdečně zveme všechny členy a hosty !

Bohumil Peterka, starosta SDH Lubenec
Školení vedoucích mládeže a rozhodčích hry Plamen

PLAMEN - Závod požárnické všestrannosti mladých hasičů tentokrát v Lubenci

Zahájení letošního ročníku hry Plamen se uskutečnilo 7. 10. 2017 v Lubenci. Za proměnlivého počasí se soutěže se zúčastnilo 15 SDH z celého okresu Louny. Účastníci soutěžili v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci, dorost družstva a dorost jednotlivci. Jednotliví soutěžící absolvovali střelbu ze vzduchovky, znalost topografických značek a požární techniky, vázání uzlů, ošetření zraněného, přeskok přes příkop nebo ručkování po laně. Během soutěže byl pro mladé hasiče zajištěn i doprovodný program, o který se postarala ZZC Bálková pod vedením npor. Bc. Vladimíra Garnola s eskortními vozidly služeb cizinecké policie.

Za region Podbořanska se soutěže zúčastnila družstva SDH Vroutek a SDH Lubenec. SDH Vroutek se umístil v kategorii starší na 18. a 20. místě z celkových 21 pětičlenných hlídek.

SDH Lubenec se v kategorii mladší žáci umístil na 4. a 6. místě z 10ti pětičlenných hlídek. V kategorii starší žáci se umístil na 4. místě z 21 pětičlenných hlídek. V kategorii dorost jednotlivci se za mladší dorostenky prosadila Simona Zatloukalová, které z 5ti dívek vybojovala krásné 2. místo, v kategorii dorost střední se umístil na 3. místě Jiří Uhliar z 5ti chlapců a v kategorii starší dorost se umístil na 2. místě ze dvou Stanislav Zatloukal.

Nejvíce přálo štěstí družstvu SDH Cítoliby, které obsadilo v kategoriích přípravka, mladší žáci, starší žáci a dorost jednotlivci starší 1. místo. Všem vítězům gratulujeme, dík pak patří všem účastníkům a jejich vedoucím za obětavou dobrovolnou práci pro mladé hasiče a všem organizátorům této smysluplné soutěže.

Tereza Vopatová vedoucí MH SDH Lubenec

Kdo drží rekordy pod horou Vladař? Hasiči z Lubence

Kdo drží rekordy pod horou Vladař? Hasiči z Lubence

Sezona 2017 hasičské sportu dospělých v Lubenci se blíží ke konci. SDH Lubenec s oběma družstvy žen a mužů reprezentují již 4 rokem Lubenec ve Vladařském poháru (muži 5 rokem, pozn.autora). V letošním roce se konal již 6. ročník. V každé kategorii soutěží 5 týmů. Soutěže se vždy konají postupně ve Verušičkách, Lubenci, Bochově, Žluticích a Chyši. Vladařský pohár naši občané mohli vidět v rámci Vavřinecké poutě při poháru starosty obce Lubenec.

V letošním ročníku nastoupily za SDH Lubenec v ženách: Zlatka Tlustá, Renata Holá, Romana Holá, Tereza Vopatová, Katka Fišerová, Kamila Holá, Stáňa Lišková, Petra Křížová, Karolína Hadačová; v mužích: Petr Strunz, Milan Durčanský, Vašek Hadač, Stanislav Zatloukal, Vlasta Šeiner, Václav Šeiner, Karel Hamouz, Dušan Kubček.

Muži měli po loňském 3. místě co zlepšovat a naše ženy si zase vytvořily respekt u soupeřů díky svým výsledkům. Postupně umístění 3. místo a 2x 2.místo ve Vladařském poháru bylo překvapení a v porovnání s ostatními družstvy jsou naše ženy v hasičském sportu „dorostenky“ (družstvo žen vzniklo v roce 2013, pozn.autora).

Podle výsledků je vidět, že stačí jedna nepovedená soutěž a může to stát družstvo umístění „na bedně“. Smůlu si vybrala naše děvčata v Bochově a Žluticích. I přesto udělala zase kus práce, protože zapracovala další nováčky v hasičském sportu a příští rok to poběží zase lépe. Co je může těšit, jejich nejlepší čas 27,90s, tedy rekord Vladařského poháru z roku 2016., zůstal nepřekonán.

V kategorii mužů si SDH Lubenec vybralo smůlu v Lubenci, kde došlo k poškození savice. Ale zbytek sezony byl bezproblémový. Jako u žen, byl do mužstva zapracován nováček - dorostenec Standa Zatloukal. Muži přepisovali rekordy v roce 2013, 2014 a povedlo se i letos na závěrečné soutěži v Chyši. Časem 22,15s vylepšili nejlepší čas ročníku 2017 SDH Žlutice 22,35s z Lubence.

SDH Lubenec 4. místem v ženách a 2. místem v mužích ukázal, že patří „pod Vladařem“ mezi uznávané sbory v hasičském sportu a nejen to. Rekordy Vladařského poháru drží v rukou SDH Lubenec a to v obou kategoriích pro další ročník.

Soutěží v Chyši byl zakončen Vladařský pohár 2017 a vlastně i sezona pro SDH Lubenec dospělých. Uvidíme, zda se neobjeví pozvánka na jinou soutěž v okolí, ale družstva se určitě sejdou ještě na zbilancování sezony na hasičárně.

Poděkování za úspěšnou sezonu patří všem členům SDH Lubenec a za materiální podporu patří poděkování hlavně OÚ Lubenec.

Petr Strunz


4. kolo Vladařského poháru Žlutice

4. kolo Vladařského poháru Žlutice

Na náměstí ve Žlutících a běh po dlažebních kostkách do kopce...To je soutěž o pohár starosty města Žlutice konané dne 2.9. 2017. Za SDH Lubenec přijely obě družstva žen a mužů.

Letošní VP vychází lépe mužům takže se otočila situace z loňského roku, kdy byly na koni ženy. Průběžné pořadí před 4. kolem - ženy 4. místo a 11 bodů, muži 2. místo a 7 bodů společně s SDH Chyše.

Naše děvčata s nováčkem na nabíračce (Romana Holá) v prvním pokusu dala čas 43,73s a mezi 7 týmy držela 6. místo. Muži v prvním pokusu na jistotu a čas 30,06s stačil na průběžné 4. místo mezi 6 týmy.

Druhé pokusy i přes obvyklý žlutický déšť vyšly oboum družstvům lépe. Děvčata zlepšila na 34,68s a vybojovala tak 5. místo celkově (Terezka Vopatová, Zlatka Tlustá, Romana Holá, Katka Fišerová, Kamila Holá, Petra Křížová, Stáňa Lišková a Karolína Hadačová). Muži museli zabojovat a povedlo se časem 26,46s (Vašek Hadač, Petr Strunz, Milan Durčanský, Standa Zatloukal, Vašek Šeiner, Dušan Kubček a Karel Hamouz). Součet časů tak posunul SDH Lubenec muži na 2.místo za první SDH Žlutice. Ti dokázali v druhém kole pokořit výborný čas Lubence časem 26,39s.

Do posledního kola, které se uskuteční jako obvykle v Chyši jde SDH Lubenec ženy z 4. místa s 15 body a muži z 2. místa s 9body.

Petr Strunz


Soutěž Verušičky

Soutěž Verušičky

Dne 15.7. 2017 se konala soutěž v požárním sportu. SDH Lubenec ženy skončili na třetím místě a muži na druhém. Podrobné výsledky v galerii.Návštěva Gornsdorfu s chytáním ryb

Návštěva Gornsdorfu s chytáním ryb

Ve dnech 8.až 9. července 2017 proběhlo přátelské setkání s našimi přáteli z Německa. Pro všechny to byl perfektní relax, odpočinek a hezké posezení.Mistrovství ČR dorostu Zlín 4.-5. 7. 2017

Mistrovství ČR dorostu Zlín 4.-5. 7. 2017

Stanislav Zatloukal, člen SDH Lubenec, jako střední dorostenec jednotlivec absolvoval v sezóně 2016/2017 v požárním sportu poprvé a hned na výbornou. Výhry v okresní i krajské soutěži nás velmi příjemně překvapily. Na MČR zaběhl v obou disciplínách své prozatím nejlepší časy. Konkurence byla bohužel veliká, ale i přesto se umístil na pěkném místě.

Soutěž se odehrála na místním Stadionu mládeže, kde se v úterý 4. 7. začalo testy požární ochrany ve všech kategoriích, poté následoval běh na 100m s překážkami opět ve všech kategoriích. Ve středu ráno se začalo štafetou 4x100m v kategorii družstev, následoval požární útok družstev dorostenců a zároveň probíhal dvojboj všech jednotlivců. Odpoledne patřilo požárním útokům družstev dorostenek. V kategoriích družstev se soutěže zúčastnilo 15 krajů a v každé kategorii jednotlivců 14 krajů. Za ústecký kraj o nejlepší umístění bojovali a umístili se:

V kategorii dorostenek: Družstvo SDH Božtětice na 7. místě. Dorostenky jednotlivci: mladší Klára Hudcová SDH Křešice na 8. místě, střední Jana Capoušková SDH Lhenice na 13. místě, v této kategorii se na krásném 3. místě umístila Štěpánka Horská SDH Žlutice a starší Tereza Opavová SDH Mojžíř na 8. místě.

V kategorii dorostenců: Družstvo SDH Cítoliby na 13.místě. Dorostenci jednotlivci: mladší Radek Sibera SDH Křešice na 2. místě, střední Stanislav Zatloukal SDH Lubenec na 10. místě, starší Zdeněk Pergl SDH Litoměřice na 11. místě.

Výsledky všech zúčastněných lze nalézt zde.

Tereza Vopatová SDH Lubenec


Stanislav Zatloukal vítězem krajského kola požární soutěže mladých hasičů v Mostě

Stanislav Zatloukal vítězem krajského kola požární soutěže mladých hasičů v Mostě

Dne 17.6.2017 se konalo krajské kolo dorostu v Mostě. Za lounský okres do krajského kola postoupili: za dorost jednotlivce v kategorii dorostenky mladší: Vernerová Daniela SDH Cítoliby, dorostenky starší Vrbová Eliška SDH Cítoliby, dorostenci střední Stanislav Zatloukal SDH Lubenec, dorostenci starší Dexler Jan SDH Domoušice. Za družstva dorostenců postoupilo SDH Cítoliby.

Daniela Vernerová SDH Cítoliby, Stanislav Zatloukal SDH Lubenec a družstvo dorostenců z Cítolib krajské kolo vyhráli a jedou na mistrovství ČR dorostu, které se koná 4.-5.7.2017 ve Zlíně. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí.Okrsková soutěž Kryry 21.5. 2017

Okrsková soutěž Kryry 21.5. 2017

Dne 21.5. 2017 jsme se od 14hod zúčastnili okrskové soutěže v Kryrech. Na soutěž dorazilo celkem 5 družstev - domácí Kryry, Vroutek, Krásný Dvůr, Podbořany a Lubenec. Běhala se pouze kategorie mužů, tedy 2 požární útoky a o pořadí rozhodl součet časů. Za SDH Lubenec přijeli reprezentovat: P.Strunz, M.Dalibor, D.Kubček, K.Daliborová, R.Holá, K.Hadačová, T.Vopatová a K.Fišerová. Podpořit přijeli starosta SDH B.Peterka a V.Dalibor.

Za SDH Lubenec reprezentovalo smíšené družstvo. Po prvních pokusech jsme obsadili průběžné 2. místo časem 41:86s, ale i přes zlepšení v druhých pokusech to nakonec stačilo časem 39:08s a součtem 80:94s na výsledné 3. místo. Přes nás se dostali SDH Vroutek časem 78:96s a SDH Podbořany časem 79:54s. 5. místo SDH Kryry 89:47s, 4. místo SDH Krásný Dvůr 87:28s. Přes vítězství SDH Vroutek upustilo od reprezentace na okresním kole. Za okrsek Kryry byla domluvena reprezentace na okresním kole týmy SDH Podbořany a SDH Lubenec.

Petr Strunz


Obrazové ohlédnutí za 145. výročím SDH Lubenec

Obrazové ohlédnutí za 145. výročím SDH Lubenec

- oslava se konala na den přesně - 13.5.1872 byl SDH Lubenec založen a 13.5.2017 proběhly oslavy
- oslava byla zahájena slavnostním průvodem obcí

Průvod obcí

-oslava se konala pod Záštitou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a s podporou z Fondu Ústeckého kraje
- pozdravné projevy pronesli četní hosté – starostové okolních obcí, představitelé dobrovolných i profesionálních hasičů, zástupci Ústeckého kraje i Parlamentu ČR, hosté z partnerské obce Gornsdorf

Projevy hostů

- byla představena současná i historická hasičská technika

Hasičská technika

- mladí hasiči, naše budoucnost, zacvičili, uhasili „obecní oheň“ a předvedli ukázkový útok

Mladí hasiči

- pro všechny hosty bylo připraveno občerstvení a k dobré pohodě přispěla country skupina Průvan
- noční soutěže se zúčastnilo celkem 9 družstev, 3 týmy žen a 6 týmů mužů
-Výsledky ženy : 1. místo SDH Bochov 33,31s , 2. místo SDH Lubenec 36,04 s a 3. místo SDH Žlutice 37,99 s.
- Výsledky muži: 1.místoSDH Lubenec 23,17s 2.místo SDH Žlutice 25,19s , 3.místo SDH Citoliby 25,27s 4. SDH Chyše 25,57s 5. SDH Podbořany 36,66s , 6. FF Gornsdorf 38,40s
- oslavy byly zakončeny ohňovým show a závěrečným fascinujícím ohňostrojem


12. Hasičský bál v Lubenci

12. Hasičský bál v Lubenci

Tradičně ve Valentýnském období se v sobotu 18.3. 2017 v Kulturním domě v Lubenci konal hasičský bál pořádaný místními hasiči. O úvod se postaralo vystoupení mladých hasičů pod vedením pí. Terezy Vopatové. Naši „Soptíci“ sklidili velký aplaus od plného sálu. Dalším programem bylo taneční výstoupení skupiny „Sexy Bonbónky“ žáků z lubenecké základní školy pod vedením sl. Veroniky Lorencové. Celým večerem hudbou a zpěvem provázela skupina JIH Band. Na hosty čekala „dámská volenka“ a bohatá tombola.

Ovace hostů plesu sklidilo i vystoupení profesionálního tanečního páru Pavla a Terezy z tanečního klubu Fénix Louny. O půlnoci Pavel a Tereza pozvali všechny hosty ke společnému tanci „mazurka“ a skvělí moderátoři plesu Karolína a Petr Strunz společně se starostou obce Lubenec Jiřím Chaloupeckým a starostou SDH Lubenec Bohumilem Peterkou ke společnému přípitku, kterým byly odstartovány oslavy 145. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Lubenci.

Oslavy budou pokračovat během roku a vyvrcholí dne 13.května 2017 v Lubenci na hřišti TJ Spartaku Lubenec. Znovu nezbývá než vzdát hold pořadatelům za krásný bál a nezapomenutelný večer a těšit se, co dalšího si pro nás připraví zase za rok.

Bc. Petr Strunz, místostarosta SDH Lubenec

Školení vedoucích mládeže a rozhodčích hry Plamen

Školení vedoucích mládeže a rozhodčích hry Plamen

Dne 4.3.2017 se konalo v Lounech na PS školení vedoucích mládeže a rozhodčích hry Plamen.
Téma školení:
Pedagogika a psychologie Mgr. Crháková ( 9:00 – 11:00 )
Jednotlivé disciplíny HRY PLAMEN - prezentovali členové okresní odborné rady mládeže (11:00 - 13.45)
Za SDH Lubenec se zúčastnili pí.Tereza Vopatová a p.Jaroslav Doležal. Celkem se zúčastnilo přes 60 vedoucích a rozhodčích z celého okresu.

Pozvánka

P O Z V Á N K A

Dne 7.1.2017 v 10 hod se uskuteční výroční členská schůze SDH Lubenec.

Místo konání: hasičárna SDH Lubenec

Program:
1. Zahájení, přivítání hostů
2. Zpráva o činnost SDH Lubenec za rok 2016
3. Zhodnocení kulturních akcí za rok 2016
4. Hospodaření za rok 2016
5. Zpráva kronikářky za rok 2016
6. Projednání návrhu práce na rok 2017
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Pozn.: Účast nutná – placení členských příspěvků na rok 2017!!
Občerstvení zajištěno !

Bohumil Peterka, Starosta SDH
© 2007-2018